• :
  • :
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968!
Ngân sách Nhà nước có công khai nhưng khó tìm

Ngân sách Nhà nước có công khai nhưng khó tìm

Theo kết quả khảo sát Chỉ số công khai minh bạch ngân sách nhà nước (OBI) và Chỉ số công khai minh bạch ngân sách địa phương (POBI) do Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF, Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế OECD và Tổ chức Kiểm toán quốc tế INTOSAI thực hiện ...